Terug

Verkoopsvoorwaarden

De koper betaalt contant, de hamerprijs in euro met bovenop een opgeld van 25% (27% voor kopers via Drouot Digital of Invaluable). Voor originele kunst waarvan de kunstenaar minder dan 70 jaar overleden is, volgrecht van 4% op de hamerprijs vanaf € 2000.

De verkoop van de kavels verloopt in de volgorde aangegeven in de cataloog. De biedingen beginnen aan ongeveer 80 % van de laagste schatting en verhogen ongeveer met 10 %. In geval van betwisting zal de verkoop van de betwiste kavel worden overgedaan.

De veilinghouder behoudt zich het recht voor een bod te weigeren, zonder dat hij daarvoor een verklaring verschuldigd is.

De koper onderschrijft door zijn bod de verkoopsvoorwaarden en erkent daarmee vooraf kennis te hebben genomen van de staat van het gekochte kavel.

De veilinghouder kan een kavel opsplitsen of meerdere kavels in de cataloog samenvoegen. De kavels met twee of meer titels, series en tijdschriften of werken aangeduid met “n.c.”en “sold w.a.f.” zijn niet gecollationeerd en worden in geen geval teruggenomen. Elke koper wordt verondersteld voor eigen rekening op te treden. Hij kan zich tijdens de tentoonstelling vergewissen van de aard en van de staat van de aangeboden stukken. Eens toegewezen worden de kavels onder geen voorwendsel teruggenomen.

Voor kavels via een kooporder verworven, dienen eventuele opmerkingen of klachten, ook in verband met de authenticiteit van de stukken, binnen de 14 dagen na de verkoop worden voorgelegd, of bij verzending binnen de 14 dagen na ontvangst der goederen. Eens deze termijn voorbij wordt elke terugzending of terugname geweigerd.

De veilinghouder zal opdrachten van kandidaat-kopers die de veiling niet kunnen bijwonen, uitvoeren, zonder bijkomende kosten. De opdrachten zullen evenwel in € (exclusief het opgeld) worden vastgesteld en moeten ten laatste één dag voor de veiling gegeven worden. Bij identieke biedingen heeft het eerste geregistreerde bod voorrang. Telefonische biedingen kunnen aangevraagd worden voor de loten waarvan de laagste schatting minimum € 250 is en mits voorafgaande reservatie, ten laatste 2 dagen voor de veiling. Het veilinghuis is niet verantwoordelijk voor mogelijke problemen bij de telefoonverbindingen.

Kandidaat-kopers, onbekend bij de veilinghouder, worden gevraagd identiteitsbewijzen en garanties voor te leggen.

De kavels worden aan de koper overhandigd pas nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Bijkomende kosten voor verpakking (€20 / zending), verzending, bankkosten en eventueel verzekering zijn ten laste van de koper. De verpakking en verzending gebeuren onder de volledige verantwoordelijkheid van de koper. De veilinghouder is niet verantwoordelijk voor eventuele ongelukken of fouten gemaakt door de post- en/of verzendingsdiensten. Alle aankopen moeten twee weken na ontvangst van de factuur worden betaald. Goederen worden pas na betaling verstuurd. De veilinghouder is niet meer verantwoordelijk voor de loten indien deze niet binnen de gestelde termijn betaald , afgehaald of opgestuurd kunnen worden.

Bij gebreke van betaling binnen de vastgestelde termijn is de veilinghouder gerechtigd een interest van 12% per jaar te innen op het verschuldigde bedrag. Na een maand kan de veilinghouder de verkoop ontbinden, en over de goederen beschikken en ze opnieuw verkopen op kosten van de koper die in gebreke is gebleven.

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

De wet van 15/08/2020 naar Belgische recht ter implementering van de Europese Directieven 2018/843 en 2015/849 betreffende de preventie van witwasoperaties en/of van de financiering van terroristische activiteiten verplicht alle actoren in de kunst- en antiquiteitenhandel, inclusief de veilinghuizen, de identiteit te vragen en te registreren van alle betrokken partijen met een rekening ten bedrage van € 10.000,00 of meer; voor een firma dienen de statuten of de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) opgevraagd. Alle gegevens zijn exclusief ter discretie van het veilinghuis en zullen worden behandeld met strikte inachtneming van de wet op de “General Data Protection Regulation”.

Logo

Schrijf in op onze nieuwsbrief